شادمـــ

 ...این روزها که می گذرد شادمـــــ

این روزها که می گذرد

 ...شادمــ که می گذرد

 !این روزها شادمـــــ که می گذرد

قیصر امین پور

/ 0 نظر / 20 بازدید