همان چهارراه

 

تابلو نقاش را ثروتمند کرد

شعر شاعر به چند زبان ترجمه شد

کارگردان جایزه ها را درو کرد

و هنوز سر همان چهارراه واکس میزند

کودکی که بهترین سوژه بود


/ 0 نظر / 23 بازدید