اربعین

!زمانه ی عجیبی استـ

!برخی مردمان امام گذشته راعاشقند، نه امام حاضر را

!میدانیـــــ چرا؟

امام ِگذشته را هرگونه بخواهند تفسیرمی کنند

اما امام ِحاضر را باید فرمانـــــــ ببرند

 .... وکوفیان عاشورا را اینگونه رقم زدند

 

التماس دعا

/ 0 نظر / 31 بازدید