بخند

می سپارمت به لبخنــــدها

گرچه گاهی خودم مهمان بغض های بی دلیلم

ولی تو برایم بخنــــــــد

 

 زمـان همـه چیـز را حـل می کنـد

...امـا انگـار سـاعـت دنیـا

!خـوابـــــــ اسـت

/ 0 نظر / 22 بازدید