هوای نبودنتـــــــ

 ...در خیالم یک تو می بافم برای شانه های لرزانم

...هوای نبودنتـ  بس ناجوانمردانه سرد استـ

..خندیدن، خوب است

..قهقهه، عالی است

گریستن، آدم را آرام می کند

...امــــــــــــا

! لــــــعنت بر بغـــ ــــــ ـــض

/ 0 نظر / 30 بازدید