کــــــاش

کـ ــاش آدم

هیچــوقـ ـت نفهـــ ـمــه

... یـ ـه حـ ـرفـایی دروغـــــــ بـ ـوده

 

 ... دلم بیشتر از حجمش پر است

... پر از جای خالی تو

/ 0 نظر / 31 بازدید