قرآن

 آیامیدانید اگرشما در حال حمل قرآن باشید

 شیطان دچار سردرد شدید
میشود

 و باز کردن قرآن شیطان
را تجزیه میکند

 و با خواندن قران به
حالت غش فرو میرود

 وخواندن قرآن باعث
در اغما فرو رفتنش میشود؟؟

 

 و آیا شما میدانید هنگامی که میخواهید این پیام را به
دیگران ارسال کنید
شیطان سعی خواهد کرد شما را
منصرف کند. .؟؟

 فریب شیطان را نخور. شما این پست را کپی
کنید
و در وب هایتان بگذارید  

/ 0 نظر / 20 بازدید