پاییز

مثل درخت باشید که در تهاجم پاییز

 .... هر چه بدهد

 .... روح زندگیــــــــــــــ را برای خویش نگه می دارد

/ 0 نظر / 31 بازدید