سکوت

گاهی سکوت یعنی اما...یعنی اگر

 !یعنی هزار و یک دلیل که دل می ترسد بلند بگوید

:چه زیبا گفت پیرمرد خیاط

زندگی هیچ وقت اندازه ی تنم نشد

حتی زمانی که خودم بریدم و دوختم

/ 0 نظر / 23 بازدید