شهید

کوچه هایمان را به نامشان کردیم

که هرگاه آدرس منزلمان را می دهیم

  ... بدانیم از گذرگاه خون کدام شهید است که با آرامش به خانه می رسیم

"ای شهدا برای ما حمدی بخوانید

"که شما زنده اید و ما مرده

/ 0 نظر / 31 بازدید